De volgende voorwaarden zijn van toepassing tussen de campinggast en de Family-Camp-Kellerwiehl (exploitant Werner Gruber).

Door zich in te schrijven accepteert de campinggast uitdrukkelijk de inhoud van deze voorwaarden. Afwijkende en / of aanvullende afspraken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van het campingbedrijf.

1. Totstandkoming van het kampeercontract / boeking

Door het versturen van de schriftelijke aanmelding biedt de campinggast de camping een bindend kampeercontract aan voor de aangegeven periode en voor het aantal ingeschreven personen. Het kampeercontract komt pas tot stand met de schriftelijke bevestiging van de boeking door het kampeerbedrijf. Er is geen recht op een bepaalde parkeerplaats. Telefonische informatie en andere garanties van welke aard dan ook maken alleen deel uit van het contract als ze schriftelijk zijn bevestigd door de camping.

2. Boeking / prijzen

De door de campinggast te betalen prijzen vloeien voort uit de actuele prijslijst van het campingbedrijf. Het is aan de campinggast om voor de inschrijving op de hoogte te zijn van de prijzen die gelden tijdens de registratieperiode.

Controleer na ontvangst van de boekingsbevestiging deze direct op juistheid! Het kampeerbedrijf behoudt zich het recht voor om de boeking op dezelfde manier te wijzigen als dit om bijzondere redenen nodig is. Inschrijvingen door alleenreizende jongeren onder de 18 jaar zijn alleen toegestaan ​​als een wettelijke voogd dit schriftelijk doet. Bij aankomst / registratie moet de minderjarige een toestemmingsverklaring overleggen met een geldig adres en telefoonnummer van de wettelijke voogd.

Bij spontane aankomsten of boekingen is de volledige overnachtingsprijs onmiddellijk verschuldigd.

Parkeerplaatsen die vrijkomen door vroegtijdig vertrek kunnen door het ruimtebeheer zonder creditering elders worden toegewezen.

Vervroegde vertrek wordt niet vergoed.

3. Annuleringsvoorwaarden:

vanaf 22 dagen voor vertrek 50%

van 15 dagen tot 21 dagen voor vertrek 75%

van 8 dagen tot 14 dagen voor vertrek 90%

vanaf 7 dagen voor vertrek 100%

van de reisprijs

Vervroegde vertrek wordt niet vergoed.

4. Annuleringsverzekering

Het campingbedrijf adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Site regelgeving

De campinggast is verplicht zich te houden aan de regels en voorschriften van het campingreglement, die ter inzage liggen bij de receptie en in de vitrine.

6. Gebreken / klachten

Eventuele klachten over de kampeerplaats of huurobject dienen door de campinggast direct aan de camping gemeld te worden. Het stellen van gebreken is uitgesloten indien deze niet direct tijdens het verblijf van de campinggast aan de camping zijn gemeld. Dit moet een redelijke termijn krijgen om het gebrek te verhelpen (correctie).

7. Mediagegevens / gegevensbescherming

Campingactiviteiten worden in kritieke gebieden bewaakt met videocamera’s. Dit dient voor de veiligheid van de campinggasten (detectie en afwenden van veiligheidsrisico’s), voor de bescherming van eigendommen en bezittingen, voor de controle van toegangsrechten en voor de uitoefening van huisrechten. De records worden alleen geëvalueerd wanneer dat nodig is en alleen de vereiste gegevens worden bewaard tot opheldering. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De video-opnames worden gemaakt in overeenstemming met Artikel 6b (BDSG) wordt regelmatig automatisch verwijderd. Bovendien wordt het opnameapparaat genomen door geschikte maatregelen in overeenstemming met Sectie 9 BDSG is beschermd tegen toegang door onbevoegde derden op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kamperen op de Family-Camp-Kellerwiehl maakt regelmatig foto’s en geluidsopnamen. Als de campinggast dit niet wil, moet de fotograaf of het camerateam onmiddellijk worden geïnformeerd.

Het campingbedrijf verzamelt, verwerkt en gebruikt deze gegevens voor de boekingsopdracht en eigen marketingdoeleinden in het kader van de wettelijke bepalingen. Een overdracht aan derden buiten de bestelling vindt niet plaats. Het kampeerbedrijf geeft gasten graag informatie over hun gegevens of blokkeert deze voor de toekomst.

8. Honden / huisdieren

Honden zijn niet toegestaan ​​op speelplaatsen of in de sanitairgebouwen. Bij afwijkend gedrag van de hond of klachten van andere gasten kan het campingbedrijf de hond wegsturen. Leiband is verplicht op het terrein.

9. Aansprakelijkheid

Het kampeerbedrijf is alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Anders is de camping alleen aansprakelijk voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Dit geldt voor alle schadeclaims (in het bijzonder voor schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie), ongeacht de juridische reden, in het bijzonder vanwege het niet nakomen van verplichtingen uit de contractuele relatie of uit onrechtmatige daad. De camping is alleen aansprakelijk voor vallende takken of dergelijke in het kader van de bestaande aansprakelijkheidsverzekering. Er bestaat geen recht op schade veroorzaakt door overmacht.

Het campingbedrijf behoudt zich het recht voor om eventuele druk-, druk- en rekenfouten te corrigeren.

10. Bevoegde rechtbank

De campinggast kan de camping alleen aanklagen bij het hoofdkantoor. De woonplaats van de campinggast is bepalend voor vorderingen van het kampeerbedrijf, tenzij de vordering is gericht tegen geregistreerde handelaars of personen die geen algemene jurisdictie in Duitsland hebben, of tegen personen die na het sluiten van de overeenkomst hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland hebben verplaatst , of wiens woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. In deze gevallen is de ligging van de camping bepalend.

Camping: Family-Camp-Kellerwiehl, Kellerwiehl 1, 39517 Tangerhütte / Bittkau

11. Gedragsinformatie COVID 19

Voor uw eigen veiligheid en de bescherming van uw medemens en onze medewerkers vragen wij u zich te houden aan de hygiëneregels.

Het is ten strengste verboden om aan te komen voor gasten die in quarantaine of geïsoleerd zijn vanwege COVID 19, of die tekenen van infectie vertonen!

Wanneer u zich registreert, wordt u opnieuw gevraagd naar een mogelijke COVID 19-ziekte en eventueel contact binnen de afgelopen 14 dagen met betrekking tot een bevestigd COVID-geval, zodat mogelijke contactpersonen kunnen worden gevolgd.

Een gezamenlijke reis van meerdere mensen die in accommodatie op de camping wonen, is alleen toegestaan ​​voor groepen mensen die ook buiten de kampeervakantie in hetzelfde huishouden wonen.

Kellerwiehl

Family Camp Kellerwiehl